Wednesday Feb 15, 2023

In Relationships | EP. 14 | ย้อนเวลาเยือนคิวบายุค Special Period สภาวะสงครามทั้งที่ไม่มีสงคราม

ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา เล่าประสบการณ์เยือนเมืองฮาวานา ประเทศคิวบา เมืองสุดคลาสสิกเพราะถูกแช่แข็งไว้กับกาลเวลาในยุคแร้นแค้น ซึ่งเป็นผลจากการเมืองและสงครามเย็น และเข้าร่วมพาเหรดวันแรงงานต่อหน้า ฟิเดล คาสโตร ในจัตุรัสการปฏิวัติของคิวบา

ดำเนินรายการ : ธเนศ วงศ์ยานนาวา , ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320