Wednesday Jun 05, 2024

In Relationships | SS3 EP. 03 | Novoandina : อาหารแห่งชาติและการใช้อาหารเป็นเครื่องมือรีแบรนด์ประเทศ - The Cloud Podcast

เล่าเรื่องอาหารของเปรู ประเทศที่มีวัฒนธรรมอาหารที่เปลี่ยนแปลงหลายช่วงเวลา ตั้งแต่แบบชาวพื้นเมือง และการได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมอาหารจากผู้อพยพ จนสร้างอาหารแบบใหม่ขึ้นมารีแบรนด์ประเทศ

ดำเนินรายการ : ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320