Wednesday Jun 12, 2024

In Relationships | SS3 EP. 04 | Rise of Peruvian Cuisine : อิทธิพลอาหารญี่ปุ่นกับยุครุ่งเรืองของอาหารเปรูยุคใหม่

เล่าเรื่องการเกิดขึ้นของอาหารเปรูยุคใหม่ บุคคลผู้มีอิทธิพลต่อวงการ และคุยเรื่องผลพวงของการกรุยทางของอาหารญี่ปุ่นและวัฒนธรรมเอเชียไปทั่วโลก

ดำเนินรายการ : ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320